2019/08/31

HAKATA


Photo by Takehisa Fukumoto (shiroboshi)